การจัดการแหล่งพ่อพันธุ์กุ้งก้ามกรามในโรงเพาะฟักระดับอุตสาหกรรม โดยอาศัยข้อมูลวงรอบการเปลี่ยนวรรณะ และลายพิมพ์ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ ปีที่ 2