การบูรณาการการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อนร่วมกับห้องเรียนกลับด้านเพื่อสร้างห้องเรียน Tutorial สำหรับวิชาฟิสิกส์ยุค Next normal ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)