โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร