โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร