นวัตกรรมการจัดการเครือข่ายความรู้อัจฉริยะและระบบ E-Blended Learning จีน-ไทย-อาเซียนทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทุนมนุษย์สู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียร่วมกัน บนฐานความเข้มแข็งทางวิชาการการท่องเที่ยวของไทย