การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว.: แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และ BCG ภูมิภาค (แพลตฟอร์ม 3)