การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร