การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมะพร้าวไทยเพื่อรองรับการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ