โปรแกรมวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรไทยมูลค่าสูงและสมุนไพรคุณภาพ: ทุเรียนพลัส โมเดล: การวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพพรีเมียม