การศึกษาจันทน์หอม (Mansonia gagei) : กรณีศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ