วัสดุนาโนขั้นสูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2)

  • พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565 (2563-2565)

  • inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์

  • inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี