ชุดเซนเซอร์แบบยืดหดได้สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565)

Publish Year International Journal 5
2023 exSethupathi Velmurugan, exJeyaraman Anupriya, exShen-Ming Chen, exShu-Hua Cheng, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Boosted electrocatalytic activity of in situ oxidized and surface covered crednerite CuMnO2/carbon nanofibers nanocomposite for ornidazole sensor", Electrochimica Acta, ปีที่ 462, ฉบับที่ 142764, กันยายน 2023
2023 exSiew Xian Chin, exKam Sheng Lau, exRiski Titian Ginting, exSin Tee Tan, exPoi Sim Khiew, exChin Hua Chia, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Facile Preparation of Carbon Nanotubes/Cellulose Nanofibrils/Manganese Dioxide Nanowires Electrode for Improved Solid-Sate Supercapacitor Performances", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 18, กันยายน 2023, หน้า 3758
2022 exOnsuda Arayawut, exTeerakiat Kerdcharoen, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Structures, Electronic Properties, and Gas Permeability of 3D Pillared Silicon Carbide Nanostructures", Nanomaterials, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2022, หน้า 1869
2022 exThara Seesaard, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Recent Progress in Electronic Noses for Fermented Foods and Beverages Applications", Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 302
2022 exChin, S.X., exLau, K.S., exZakaria, S., exChia, C.H., inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Chitosan Fibers Loaded with Limonite as a Catalyst for the Decolorization of Methylene Blue via a Persulfate-Based Advanced Oxidation Process", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2022