การศึกษาพลวัตของ rip currents บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประเทศไทย