การพัฒนากระบวนการทำบริสุทธิ์สารอนุพันธ์ของแซนโทนที่สกัดได้จากเปลือกมังคุดโดยใช้เบดเคลื่อนที่จำลองแบบสามโซน (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)