เทคนิคขั้นสูงของการเพาะนางพญาชันโรง Heterotrigona itama ในหลอดทดลอง: เพื่อการขยายจำนวนรังและการคัดเลือกลักษณะพันธุกรรมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงทางการค้า (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)