การศึกษาเชิงนโยบายในการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย