การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำ และศัตรูพืชในระบบการผลิตถั่วเหลือง ภายใต้สภาพแห้งแล้ง เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต