ศักยภาพสวนผักหวานป่าเพื่อการพัฒนาฟาร์มคาร์บอนและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น