การสำรวจความผูกพันต่อชุมชนและการมีส่วนร่วมในโครงการหลวงของประชาชนในพชุมชนบ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก