การประเมินลักษณะการปรับตัวต่อความต้านทานต่อความแห้งแล้งของกลุ่มประชากรต้นยางพาราสายพันธุ์ป่า (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564)