การพัฒนาเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเศษคอนกรีต ด้วยเศษพลาสติกเสริมเส้นใยแก้วเหลือทิ้ง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564)