การประเมินพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565 (2564-2565)

  • inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

  • inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Flash Flood Susceptibility Assessment Based on Morphometric Aspects and Hydrological Approaches in the Pai River Basin, Mae Hong Son, Thailand", Water (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022