การศึกษาความหลากหลายและการดื้อยาของเชื้อซาลโมเนล่าในฟาร์มไก่เนื้อและการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้แบคทีเรียเฟจสำหรับควบคุมเชื้อซาลโมเนล่า