การเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกและผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรและอาหารไทย