การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง