การจำแนกดีปลีด้วยข้อมูลพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์