การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยฝนหลวง (ปี 2)

Publish Year National Journal 2
2023 exณัฐฏ์พล เลาวัฒนารัศมี, exพงศกร หีบแก้ว, exวัชรชัย ใจน้ำ, exนภัสกร ชุลี, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะในระดับห้องปฏิบัติการของเซนเซอร์วัดความชื้นดินชนิดคาปาซิทีฟต้นทุนต่ำสำหรับดินเนื้อละเอียดและดินเนื้อปานกลาง", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 254-265
2022 exVoraton Vongsamut, exKomsan Chaiyo, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Royal Rainmaking Performance with Ground-based Rainfall in Phetchaburi River Basin", Engineering Access, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 61-66
Publish Year National Conference 1
2024 exณัฐวุฒิ แก้วขาว, exนรันต์ โพธิ์รุณ, exชัยชาญ มากแก้ว, exมนัสชนก ปานนาค, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความต้องการน้ำชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์", The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference, 5 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย