การใช้เทคนิครังสีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อประเมินคุณภาพของกองชานอ้อย