การวิจัยระบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยง