การลดขยะกากถั่วเหลืองจากชุมชนและอุตสาหกรรมโดยนําไปแปรรูปเป็นแป้งโอคาราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารมูลค่าสูง