การศึกษาและวิจัยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเอเชียแปซิฟิกที่ยั่งยืนและเป็นหนึ่งเดียวกัน - ระยะที่ 2 การลดขยะภาคอาหารในห่วงโซ่อุปทานอาหาร