การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเสริมสารครีเอตีนในอาหาร การฝึกซ้อมการออกกำลังกาย และการเสริมครีเอตีนในอาหารร่วมกับการฝึกซ้อมการออกลังกายต่อคุณสมบัติของกล้ามเนื้อลาย ค่าบ่งชี้สมรรถนะของกล้ามเนื้อลายและค่าชีวเคมีที่เกี่ยวข้องในเลือดในม้ากีฬาสูงอายุ