การบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ด้วยหลักการของบัญชีน้ำ สมดุลน้ำ และโครงข่ายน้ำ