หน่วยงานวิจัยเฉพาะทางการจำลองแบบระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1)