การวิเคราะห์พันธุกรรมประชากรปลาทู เพื่อเป็นข้อมูลทางชีววิทยาสำหรับการจัดการประมงอย่างยั่งยืนในอ่าวไทย และอันดามันผ่านมาตรการปิดอ่าว (โครงการวิจัยย่อย)