ฝุ่น PM จากการเผาไหม้น้ำมันไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 1
2022 exนายวรวัฒน์ ทรงกิตติ, inดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "An Analysis of Emissions from An Ethanol Flex-Fuel Vehicle under Two Distinct Driving Cycle Tests during Cold Start", International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 9551-9562
Publish Year National Conference 1
2020 exรติมา ศรีวรพันธุ์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exวรวัฒน์ ทรงกิตติ, "การเปรียบเทียบมลพิษและอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันดีเซล B7 และ น้ำมันดีเซล (B10) สำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กที่ผลิตภายใต้มาตรฐานมลพิษ EURO I-III", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย