การพัฒนาและตรวจสอบแบบสำรวจกลวิธีการอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development and validation of ESL/EFL reading strategies inventory", Ampersand, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-10