การศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติเชิงแสงและคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าของฟิล์มบางเลดแอนติโมนีออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์เชิงแสงศักยภาพสูง