การประเมินปริมาณความต้องการน้ำและปริมาณน้ำผิวดิน เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Publish Year International Conference 1
2022 exมนัสชนก ปานนาค, inนายธัญดร ออกวะลา, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "Reducing Irrigation water requirements of the Chao Chet - Bang Yihon Operation and Maintenance Project by Defining New Cropping Calendar based on Time Series NDVI", THA 2022 International Conference on Moving Towards Sustainable Water and Climate Management After COVID-19, 26 - 28 มกราคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2022 exสุภาพร พัฒนแก้ว, inนายธัญดร ออกวะลา, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของผลิตภัณฑ์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน CHIRPS โดยใช้สถานีวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TSAE2022), 18 - 19 สิงหาคม 2022, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย