การประเมินปริมาณความต้องการน้ำและปริมาณน้ำผิวดิน เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Publish Year National Journal 1
2022 exพรรณิภา ด้วงเกิด, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดลำดับความสำคัญของประตูระบายน้ำ กรณีศึกษาโครงการชลประทานปทุมธานี", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 32-43
Publish Year International Conference 1
2022 exมนัสชนก ปานนาค, inนายธัญดร ออกวะลา, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reducing Irrigation water requirements of the Chao Chet - Bang Yihon Operation and Maintenance Project by Defining New Cropping Calendar based on Time Series NDVI", THA 2022 International Conference on Moving Towards Sustainable Water and Climate Management After COVID-19, 26 - 28 มกราคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2022 exสุภาพร พัฒนแก้ว, inนายธัญดร ออกวะลา, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของผลิตภัณฑ์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน CHIRPS โดยใช้สถานีวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TSAE2022), 18 - 19 สิงหาคม 2022, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exอมรเทพ เจริญสุข, inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาด้วยเทคนิคการประเมินผลอย่างรวดเร็ว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย