หน่วยวิจัยเฉพาะทางก๊าซและเคมีเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1)

Publish Year International Journal 3
2022 exSarawut Kondee, exOnsuda Arayawut, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Nitrogen-doped carbon oxide quantum dots for flexible humidity sensor: Experimental and SCC-DFTB study", Vacuum, ปีที่ 195, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 110648
2021 exWang, H., exMa, J., exZhang, J., exFeng, Y., exVijjapu, M.T., exYuvaraja, S., exSurya, S.G., exSalama, K.N., exDong, C., exWang, Y., exKuang, Q., exTshabalala, Z.P., exMotaung, D.E., exLiu, X., exYang, J., exFu, H., exYang, X., exAn, X., exZhou, S., exZi, B., exLiu, Q., exUrso, M., exZhang, B., exAkande, A.A., exPrasad, A.K., exHung, C.M., exVan Duy, N., exHoa, N.D., exWu, K., exZhang, C., exKumar, R., exKumar, M., exKim, Y., exWu, J., exWu, Z., exYang, X., exVanalakar, S.A., exLuo, J., exKan, H., exLi, M., exJang, H.W., exOrlandi, M.O., exMirzaei, A., exKim, H.W., exKim, S.S., exUddin, A.S.M.I., exWang, J., exXia, Y., inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exNag, A., exMukhopadhyay, S., exSaxena, N., exKumar, P., exDo, J.-S., exLee, J.-H., exHong, S., exJeong, Y., exJung, G., exShin, W., exPark, J., exBruzzi, M., exZhu, C., exGerald, R.E., exHuang, J., "Gas sensing materials roadmap", Journal of Physics Condensed Matter, ปีที่ 33, ฉบับที่ 30, กรกฎาคม 2021, หน้า 303001
2021 exGun Chaloeipote, exJaruwan Samarnwong, exPranlekha Traiwatcharanon, exTeerakiat Kerdcharoen, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "High-performance resistive humidity sensor based on Ag nanoparticles decorated with graphene quantum dots", Royal Society Open Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 210407