การยกระดับศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ในอนาคต