ผลของ 1,25-OH2D3 ไกลโคไซด์ต่อคุณภาพเปลือกไข่ ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของวิตามินดีและแคลเซียมและคุณลักษณะกระดูกของแม่ไก่ที่มีอายุมาก