การศึกษาภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุนชนในการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางนิเวศลุ่มน้ำสงครามในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร