เส้นใยนาโนและไฮโดรเจลสำหรับการประยุต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับและต้านเชื้อแบคทีเรีย

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exOrnthiwa Jaroensuk , exAnchan Khankhuean, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exNatee Srisawat, exAutchara Pangon, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exPongthipun Phuengphai, exAmnuay Wattanakornsiri, exChih-Feng HUANG, "A Comprehensive Evaluation of Mechanical, Thermal, and Antibacterial Properties of PLA/ZnO Nanoflower Biocomposite Filaments for 3D Printing Application", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 600
2022 exJem-Kun Chen , exHsiang-Ya Huang, exCheng-Wei Tu, exLi-Ting Lee, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exChih-Feng HUANG, "SI ATRP for the Surface Modifications of Optically Transparent Paper Films Made by TEMPO-Oxidized Cellulose Nanofibers", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2022, หน้า 946
2021 exTzu-Yao Lin, exCheng-Wei Tu, exJunko Aimi, exYu-Wen Huang, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exHan-Yu Hsueh, exKun-Yi Andrew Lin, exChih-Feng HUANG, "Miktoarm Star Copolymers Prepared by Transformation from Enhanced Spin Capturing Polymerization to Nitroxide-Mediated Polymerization (ESCP-?-NMP) toward Nanomaterials", Nanomaterials, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2392-1-14
Publish Year International Conference 2
2021 exOrthiwa Jareonsuk, exRinlapat Punsanor, exAnchan Khankhuean, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exNatee Srisawat, exChih-Feng HUANG, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "A comprehensive evaluation the antibacterial efficacy of PLA/ZnO nanofiber filament for 3D printing application", The 8th Conference on Polymer and Composite Materials, 16 - 19 สิงหาคม 2021, Macau สาธารณรัฐประชาชนจีน
2021 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Development the antimicrobial of ZnO electrospun fiber for 3D printing application", The Thailand-Taiwan Bilateral Symposium on Science, Agriculture and Technology, 18 พฤศจิกายน 2021, ไต้หวัน