การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานจากน้ำมันปาล์มดิบเมล็ดในภายใต้สภาวะก๊าซไนโตรเจนในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งโดยใช้ Pt/C เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (โครงการย่อย)

Publish Year International Journal 1
2021 exMontakan Makcharoen, exAmaraporn Kaewchada, exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biojet fuel production via deoxygenation of crude palm kernel oil using Pt/C as catalyst in a continuous fixed bed reactor", Energy Conversion and Management: X, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 100125-1-13