จากกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาสู่การสร้างชุมชนตราสินค้าที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ อิเกีย ประเทศไทย

  • เงินค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร หมวด 3) โครงการส่งเสริมการทำวิจัย ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนาในการประชุมวิชาการในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2564-2565)

  • inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

  • inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2022 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในชุมชนตราสินค้าสื่อสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา อิเกีย ประเทศไทย", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4 “Graduate School Conference 2022 iHappiness: ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในยุคสังคมดิจิทัล , 31 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย