การศึกษาฟิสิกส์ชีวภาพเชิงโมเลกุลของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด-19