การประเมินและอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมของสาหร่าย Gracilaria ในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exStefano G.A. Draisma, exกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, "A new record of the red seaweed, Grateloupia orientalis (Halymeniaceae) in Thailand.", International Conference on Biodiversity (IBD2023), 12 - 13 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย