การประยุกต์ใช้มาตรวัดความอ่อนไหวต่อราคาในการตั้งราคาโดยใช้คุณค่าในสายตาลูกค้าเป็นฐาน