การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในการตั้งราคาโดยใช้คุณค่าในสายตาลูกค้าเป็นฐาน